Servicevoorwaarden

SERVICEVOORWAARDEN

-----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Fanfiber. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Fanfiber. We bieden deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbieding, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op een service van derden. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons uw toestemming om een ​​van uw minderjarige gezinsleden toe te staan ​​deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
Je mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.
Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment service aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.
U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Als de koper iets koopt met Lay-Buy Payment, lees dan de onderstaande algemene voorwaarden met betrekking tot terugbetalingen, annuleringen en terugvorderingen

SECTIE 3 - ZET HET OP LAY-BUY

De volgende principes hieronder vormen daarom de Algemene voorwaarden voor elk Lay-Buy- of Layby-contract en gerelateerde transacties die worden aangegaan.Dit is van toepassing op alle lay-by-contractsjablonen die worden gebruikt door zowel de verkoper als de consument:

3 1. Betalingsoverzicht
Er is altijd een overzicht van de betalingstransactiegeschiedenis beschikbaar voor zowel de handelaar als de koper, waarin alle tot op heden betaalde bedragen en de datum en waarde van alle toekomstige lopende betalingen worden vastgelegd volgens uw overeengekomen uitzetbeleid.

3. 2. Opslag en identificatie van Lay-Buy-producten
Producten op Lay-Buy worden apart van andere producten opgeslagen en apart opgeslagen. Producten zullen duidelijk worden geïdentificeerd als 'Lay-By contract'-producten door een nummer of een andere identificatie.

3. 3. Annulering van Lay-Buy door koper
De koper kan zijn Lay-Buy-overeenkomst op elk moment vóór levering van producten en bij levering van producten annuleren als de producten beschadigd zijn door de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen of als de verkoper hiermee instemt , mondeling. Als een koper een Lay-Buy annuleert, zal de verkoper, op verzoek van de verkoper, de koper een "annuleringsverklaring" geven waarin wordt vermeld:
a) de aankoopprijs van de producten; en
b) de klant informeren over de annuleringskosten die volgens alle Lay-By-voorwaarden aan de verkoper moeten worden betaald; en
c) het totale bedrag betaald onder de Lay-Buy; en
d) Elk bedrag dat verschuldigd is aan de koper of verkoper onder de layby-voorwaarden bij de annulering van de Lay-Buy. Als de verkoper de mondelinge annulering van de koper niet accepteert, is hij verplicht de koper onmiddellijk een naar behoren ingevuld Lay-By-formulier van annulering te geven/verzenden.

3. 4. Annulering van Lay-Buy door Verkoper
De verkoper onder een Lay-Buy mag deze niet annuleren tenzij –
a) de koper een voorwaarde van de Lay-Buy schendt; of
b) de verkoper stopt met handelen; of
c) De producten zijn niet meer beschikbaar

3. 5. Annulering wegens schending door koper
Als een koper een termijn van een Lay-Buy heeft geschonden en de verkoper van plan is de Lay-Buy te annuleren, moet de verkoper -
a) de koper op de hoogte stellen van het voornemen van de verkoper om de Lay-Buy te annuleren; en
b) de koper ten minste 14 dagen de tijd geven om de inbreuk te herstellen; en
c) De te geven kennisgeving moet zijn:

c. I) schriftelijk, verzonden naar het laatst bekende adres van de koper, of, indien de koper hiermee instemt, mondeling; en
c. II) moet de schending van de Lay-Buy specificeren waarvoor de Lay-Buy wordt geannuleerd; en
c. III) dient de termijn te vermelden waarbinnen de koper de tekortkoming moet herstellen;
c. IV) dienen onderstaande zaken te vermelden:* de aankoopprijs van de producten;
* alle op grond van de overeenkomst verschuldigde annuleringskosten; en
* het totale bedrag betaald onder de Lay-Buy;
* elk bedrag dat verschuldigd is aan de koper of verkoper onder de voorwaarden van de Lay-Buy bij de annulering van de Lay-Buy. geannuleerd aan het einde van de in de kennisgeving vermelde periode, tenzij de koper de schending vóór die tijd herstelt of de verkoper ermee instemt deze niet te annuleren.

3. 6. Annulering bij sluiting van het bedrijf
Als de Verkoper op grond van een Lay-Buy-overeenkomst voorstelt om de handel stop te zetten voordat de overeenkomst is voltooid, moet de Verkoper de koper op de hoogte stellen van het voorstel en ofwel –
(a) de koper toestaan 7 dagen om de overeenkomst te voltooien, en
(b) de Lay-Buy

. te annuleren

3. 7. Annulering indien producten niet beschikbaar zijn
Als de producten niet langer beschikbaar zijn, moet de Verkoper de Lay-Buy annuleren en alle gelden aan de koper terugbetalen.

3. 8. Gevolgen van annulering
Behoudens het bovenstaande, moet de Verkoper, wanneer een Lay-Buy door een van beide partijen wordt geannuleerd, al het betaalde geld binnen 14 dagen terugbetalen, verminderd met annuleringskosten van de aanbetaling. Er zijn omstandigheden die de Verkoper verbieden de annuleringskosten in te houden. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, situaties waarin de producten beschadigd of niet geleverd zijn of waarin de Verkoper een voorwaarde van de Lay-Buy-verklaring heeft geschonden.

3. 9. Annuleringskosten
De verkoper brengt de koper het aanbetalingsbedrag in rekening als annuleringskosten volgens de voorwaarden van alle Lay-Buy-deals.

3. 10.Terugboekingskosten voor bankkosten
De verkoper heeft het recht om alle terugboekingskosten die door een bepaalde bank zijn ontvangen voor een bepaalde klant terug te betalen aan de koper van een bepaalde Lay-Buy-deal

3. 11. Servicekosten
De verkoper zal de klant geen rentekosten, lidmaatschapskosten of servicekosten in rekening brengen voor Lay-Buy-verkooptransacties. Lay-Buy Financial Solutions Pty Ltd handelend onder de naam www.lay-buys.com brengt administratiekosten in rekening, eenmalig 1,9% van de totale orderwaarde bij het afrekenen. De koper zal dit bedrag bij het afrekenen aan Lay-Buys betalen op het moment van betaling van de aanbetaling. Deze kosten zijn administratiekosten en kunnen daarom niet worden gerestitueerd.

3. 12. Lay-Buy-rapportage
De verkoper moet beschikken over rapportage voor alle Lay-Buy-deals met betrekking tot de gedane aanbetalingen, de Lay-Buy-periode, de frequentie van de vereiste betalingen, het vereiste betalingsbedrag per termijn; en een volledig overzicht van alle betalingen die tot nu toe zijn gedaan (bedrag en datum waarop gedaan).

3. 13. Levering
De verkoper verzendt de producten van de koper pas na ontvangst van de laatste termijnbetaling voor alle Lay-Buy-deals.

3. 14. Diversen

a. Deze Overeenkomst is bindend voor, komt ten goede aan en is afdwingbaar door de vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden van de partijen hierbij.

b. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd door middel van een schriftelijke akte die naar behoren is ondertekend door alle partijen bij deze Overeenkomst.

c. De partijen verklaren en garanderen hierbij dat elk van hen het volledige wettelijke recht, de macht en de bevoegdheid heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en zijn verplichtingen hieronder uit te voeren.

d. Deze Overeenkomst kan gelijktijdig worden uitgevoerd in een of meer tegenhangers, die elk als origineel worden beschouwd, maar die allemaal samen één en hetzelfde instrument vormen.

e. Artikelkoppen in dit document zijn alleen voor referentiedoeleinden en hebben op geen enkele manier invloed op de betekenis of interpretatie van deze Overeenkomst.

SECTIE 4 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder de primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

SECTIE 5 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 6 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.
We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Services te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen.We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.
We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 7 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e‑mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 8 - OPTIONELE GEREEDSCHAP

We mogen u geen toegang geven tot tools van derden waarover we toezicht houden en die geen controle of input hebben.
U erkent en stemt ermee in dat we toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en goeddunken en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop tools worden geleverd door de relevante externe leverancier(s) ).
We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of services zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 9 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 10 - OPMERKINGEN VAN DE GEBRUIKER, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzendt, hetzij online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. onder geen enkele verplichting (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

Fanfiber heeft het recht om feedback van klanten, foto's, posts op sociale media, inhoud met onze producthashtag of andere inzendingen met betrekking tot onze producten te gebruiken voor inhoud en promotionele doeleinden. De inhoud kan worden gewijzigd of bewerkt voor commerciële doeleinden en we zijn niet verplicht om enige vergoeding te betalen voor de publiciteit die het zal ontvangen.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of een ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e‑mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. We nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 11 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 12 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst) .
We nemen geen verplichting op ons om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 13 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, lasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 14 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, vertegenwoordigen of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen om de service te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen Fanfiber, onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, gelieerde ondernemingen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de service of producten die zijn aangeschaft met behulp van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

Elke aankoop van de site, deze servicevoorwaarden zijn beperkt tot het laagste van: (1) het bedrag dat de koopwaar daadwerkelijk aan Fanfiber heeft betaald voor zijn producten of diensten; en (2) honderd dollar (US$ 100).Behalve zoals hierin uiteengezet, is Fanfiber niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook in contract, onrechtmatige daad of anderszins voortvloeiend uit uw gebruik van deze site of in verband met de goederen en/of diensten die beschikbaar zijn gesteld

SECTIE 15 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Fanfiber en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis , inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door verwijzing of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 16 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

SECTIE 17 - BEINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.
Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.
Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, of wij vermoeden dat u niet hebt voldaan aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 18 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd in het nadeel van de opsteller.

SECTIE 19 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Singapore.

SECTIE 20 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.
We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 21 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via legal@fanfiber.com

-----

.